volejte 515 555 113 až do 18:00 hodin

V košíku máte 0 0 Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0
Oblíbené produkty:
0

Nemáte žádné oblíbené produkty.

Levy banner
Pravý banner
Menu

Reklamační řád

Datum: 11.4.2016

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu, čili společností Jiří Mánek se sídlem Sloupečník 1a, 67801 Blansko, IČ 13080547, DIČ CZ6401290863, jež je zapsána v obchodním rejstříku.

Reklamační řád je typ dokumentu, který informuje kupujícího o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl. občanského zákoníku).

Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že je se vším obeznámen a s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami souhlasí.


Záruční doba a záruční list
Prodejce ke každému prodanému zboží vystavuje doklad čili fakturu nebo prodejku, která slouží jako záruční list a je tedy vystavena se všemi potřebnými údaji (název, cena, množství…), které slouží pro případné uplatnění reklamace.
 
Pokud zboží není odebráno osobně, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a tím začíná běžet záruční doba.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. telefonicky, e-mailem, osobně), a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Po reklamaci zboží vyčká kupující, až ho prodávající kontaktuje za účelem dohody ohledně zaslání zboží prodávajícímu.
 
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 
a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
g. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 
POZOR: Žárovky (světelné zdroje), které jsou dodávány jako dárek či zcela zdarma spolu se zakoupenými svítidly, jsou reklamním předmětem. Na tyto se nevztahuje záruka.
 
Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců. My Vám však u některého zboží garantujeme prodlouženou záruční dobu. Délka záruční doby je uvedená u každého jednotlivého vystaveného produktu. Záruka platí na všechna svítidla mimo žárovky.

Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Osvetlenisvitidla.cz, využije reklamační formulář, v němž uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo objednávky a popis závady. Vhodné je také i přiložení fotografií dokumentujících závadu. Fotografie je zejména nutno doložit v případě reklamace poškození zboží, k němuž došlo při přepravě. Do dvou pracovních dnů bude kupující kontaktován a budou mu sděleny informace o dalším postupu reklamace či možnosti uplatnění slevy, včetně adresy, kam kupující zašle reklamované zboží.
 
Kupující bude v nejbližší době (nejpozději do 2 prac. dnů) kontaktován pracovníkem reklamačního oddělení na uvedený e-mail nebo tel. číslo. 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalům, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).
 
V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Prodávající či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 89/2012 Sb. třicetidenní.

Copyright © 1990 – 2021 Donoci, s.r.o. Info o zpracování osobních údajů. i